Manscentrum erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Manscentrum är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. Stiftelsen driver en mottagning i Stockholm dit varje år ett stort antal män vänder sig för att få hjälp med olika problem som de har svårt att lösa på egen hand.

Verksamheten startades 1988 på privat initiativ. Det dagliga rådgivningsarbetet sköts av fem professionella rådgivare/terapeuter. Verksamheten finansieras med bidrag från Stockholms kommun, Stockholms läns landsting, några kranskommuner, kyrkliga församlingar, privata organisationer samt avgifter från klienter (300 kr/besök.)

Manscentrum kontaktas av män ur alla socialgrupper och yrkesgrupper. Den åldersmässiga spridningen är från ynglingar till åldringar. Medelålders män är i majoritet. De flesta lever eller har levt ett relativt välordnat liv. Många män med invandrarbakgrund söker sig till mottagningen. Manscentrum nekar i princip ingen man kontakt med mottagningen oavsett bostadsort eller problematik. För att boka en tid måste man ringa själv och presentera sitt problem. Man kan således ej remittera män till Manscentrum.

Vi har ingen möjlighet att ta emot spontanbesök, utan all inbokning måste ske per telefon. Samtalsserierna är korta, ca 1-12 gånger. Manscentrum för journaler för klientens säkerhet.

Problemen som männen presenterar varierar starkt. Den stora gruppen är samlevnadsproblem eller separationer. Andra problemområden är svårigheter med mansrollen, problem kring umgänge med barnen, svårigheter med aggressivitet och misshandel. Den hjälp som männen erbjuds kan beskrivas som rådgivning med terapeutiska och pedagogiska inslag. 45% av de män som söker Manscentrum har problem som rör våld/aggressivitet. Alla kategorier finns representerade i denna grupp. Männen ringer oftast inte förrän våldets sociala och juridiska konsekvenser har nått en tvingande nivå. Förändringsarbetet bedrivs med målsättningen att allt våld skall bort och att mannen genom nya insikter och ökad självkännedom skall lära sig välja mindre destruktiva lösningar på konflikter.

Kvinnor med egen aggressions- och våldsproblematik är välkomna att söka hjälp på Manscentrum