Manscentrum är en behandlingsorganisation som erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Den hjälp som erbjuds kan beskrivas som psykologisk / terapeutisk behandling

Verksamheten startades 1988 på privat initiativ. Det dagliga behandlingsarbetet sköta av sju legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Verksamheten finansieras med bidrag från Stockholms stad, Socialstyrelsen, Regeringen samt avgifter från klienter ( 350 kr/besök)

Manscentrum kontaktas av män ur alla socialgrupper och yrkesgrupper. Den åldersmässiga spridningen är från ynglingar till åldringar. Medelålders män är i majoritet. De flesta lever eller har levt i relativt välordnat liv.

Manscentrum nekar i princip ingen man kontakt med mottagningen oavsett bostadsort eller problematik. För att boka en tid måste man ringa själv och presentera sitt problem. Man kan således inte remittera män till Manscentrum.

Vi har ingen möjlighet att ta emot spontanbesök, utan all inbokning måste ske per telefon. Samtalsserierna är korta, ca 1-12 gånger. Manscentrum journalför alla besök.

Problemen som männen presenterar varierar starkt. Den stora gruppen är samlevnadsproblem eller separationer. Andra problemområden är svårigheter med mansrollen, problem med umgänge med barnen, svårigheter med aggressivitet och våld.

Hälften av de män som söker Manscentrum har problem som rör aggressivitet och våld. Alla kategorier finns representerade i denna grupp. Männen ringer ofta inte förrän våldets sociala och juridiska konsekvenser har nått en tvingande nivå. Förändringsarbetet bedrivs med målsättningen att allt våld ska bort och att mannen genom nya insikter och ökad sjävkännedom skall lära sig att välja mindre destruktiva lösningar på konflikter.

Kvinnor med egen aggressions/ våldsproblematik är välkomna att söka hjälp på Manscentrum.