Manscentrum är en krismottagning.

Ordet kris får här täcka in många olika situationer, problemställningar och svårigheter av både praktisk och känslomässig natur.

Manscentrums roll är att erbjuda samtal för stöd och bearbetning av problemen.

När Manscentrum började sin verksamhet 1988 visade sig att männen som kontaktade mottagningen brottades med problem av många olika slag. Den stora gruppen var och är än idag olika samlevnadsproblem tex. Svartsjuka, osämja och otrohet. Det kan vara hotande, pågående eller avslutad separation. Att lämna eller att bli lämnad. Oro för hur kontakten skall kunna fungera efter separationen. Man har ofta svårt att acceptera det som skett. Situationen kan utlösa starka känslomässiga reaktioner. Man brottas med ångest och sömnsvårigheter.

Våld i nära relationer har med tiden tagit en allt större plats i statistiken. ( Detta behandlas utförligt i ett eget avsnitt på hemsidan.)

Många kommer för att få möjlighet att prata om sin livssituation i stort. Man befinner sig mitt i livets intensivaste fas. Allt ska ske på en gång. Hur får man till livspusslet med arbete och familj? Hur hinna? Hur orka? Man har för lite tid för vuxenliv och var finns utrymmet för de egna behoven? Tvivel. Är det så här jag vill ha det? Förväntningar kontra verklighet. Ekonomisk press. Man ställs inför nya situationer och behöver någon att prata med för att komma fram till hur man skall förhålla sig.

Många män uppger att de saknar någon att prata med eller har svårt att ta upp personliga problem med andra. Ibland har konflikter eller separationer medfört att vänner och nätverk försvunnit. Många gånger är det först när en relation upphör, som man blir medveten om hur beroende man varit av den andre. Att få möjlighet att diskutera sina svårigheter med en person som man inte är involverad med privat eller beroende av i sitt dagliga liv och som har yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter uppskattas av många.

En kris kan innebära smärtsamma känslomässiga djupdykningar och man tvingas kansle omvärdera många av sina grundläggande idéer och förhållningssätt. Att tappa fotfästet itillvaron innebär ofta att man tvingas passera gränsen för vad som känns bekvämt och invant och detta öppnar för nyorientering. Situationen upplevs kanske mest som en katastrof när man är mitt i kaoset, men kan i slutändan innehålla möjligheter till nya erfarenheter, nya insikter och utveckling.

Arbetet som bedrivs på Manscentrum spänner över allt från rådgivning till bearbetning av djupare kriser. Allt med utgångspunkt från varje individs personliga önskemål, behov och förutsättningar. Grundiden är att Manscentrum inte skall bedriva långvarig psykoterapi, men många gånger leder ett antal samtal på Manscentrum fram till insikten/önskemålet att gå vidare med ett lite längre terapeutiskt arbete. Att få hjälp att formulera sina behov kan vara en bra början på ett sådant utvecklingsarbete.