Manscentrum är en krismottagning.

Vad som utgör en kris kan skilja sig mycket från person till person. Vad som är gemensamt är att man behöver hitta nya sätt att hantera sina känslomässiga eller praktiska problem på. Manscentrums roll är att erbjuda samtal för stöd i denna process.

Kriser utlöses ofta men inte alltid av att ens livssituation har förändrats. Det kan vara förändringar man aldrig ville skulle inträffa men också sådant som man länge sett fram emot. Förändringarna ställer nya krav på en själv som kan vara svåra att anpassa sig till. Det kan handla om konflikter i en relation, hotande, pågående eller avslutad separation. Oro för hur kontakten ska kunna fungera efter separationen. Att man ska bli förälder eller möter nya utmaningar i sitt föräldraskap, att man har bytt jobb eller har flyttat. Man kan ha svårt att acceptera det som skett. Situationen kan utlösa starka känslomässiga reaktioner. Man kan lida av oro, koncentrationssvårigheter, dålig sömn och minskad eller ökad aptit. 

De flesta kriser brukar innehålla någon form av existentiella frågor. Vem är jag? Vilket liv vill jag leva? Ibland uppstår dessa frågor som en direkt reaktion på den plötsliga förändring som utlöst ens kris, ibland kommer de krypande utan någon uppenbar yttre orsak. 

Sedan Manscentrum startade sin verksamhet 1988 har de män som kontaktat mottagningen brottats med problem av vitt skilda slag. Men den stora gruppen av män vi möter har problem som på något sätt bottnar i deras relationer. Det kan handla om att man har svårt att formulera sina behov. Att man ständigt verkar såra sin partner eller människorna runt omkring sig. Att man upplever det svårt att vara den föräldern man önskar vara. Att man upplever sig själv som ensam eller att man ofta upplever samvaron med andra som påträngande. En viktig del i kontakten med Manscentrum blir därför ofta att utforska nya sätt att relatera till sina medmänniskor. 

En kris kan innebära smärtsamma känslomässiga djupdykningar och man tvingas kanske omvärdera många av sina grundläggande antaganden och förhållningssätt. Men varje kris rymmer också personliga möjligheter till förändring. Krisen kan ses som ett tecken på att man behöver förändra något i sättet man lever. Detta kan leda till att man förändrar sitt liv till något man trivs bättre med. Många känner därför i efterhand tacksamhet över den kris de gått igenom. 

När man själv är mitt uppe i krisen kan det kännas hjälpsamt att sätta ord på sina tankar och känslor. Att tydligt formulera det man tänker och känner gör ofta att de problem man står inför känns mindre överväldigande. Det kan också vara skönt att prata med någon som kan bidra med nya perspektiv på situationen man befinner sig i. Detta kan ibland göras i ens befintliga kontaktnät, men ibland vill man hellre prata med en professionell behandlare. Många som vänder sig till Manscentrum upplever det skönt att prata med någon utomstående som inte är personligt involverad i ens liv.

Arbetet som bedrivs på Manscentrum spänner över allt från rådgivning till bearbetning av djupare kriser. Allt med utgångspunkt från varje individs personliga önskemål, behov och förutsättningar. Grundidén är att Manscentrum inte ska bedriva långvarig psykoterapi, men många gånger leder ett antal samtal på Manscentrum fram till önskemålet att gå vidare med ett lite längre terapeutiskt arbete. Att få hjälp att formulera sina behov kan vara en bra början på ett sådant utvecklingsarbete.